Pracovný tím

prof. Anton Gúth

Narodil sa v Levárkach. Pacientov s ochoreniami chrbtice lieči viac ako 43 rokov. Problematiku chrbtice študoval u slovenských, českých, rakúskych a nemeckých učiteľov.
Od r. 1975 sa venuje rehabilitácii ako lekár, a potom ako prednosta prvej Kliniky FBLR v Bratislave, 34 rokov prednáša na ILF, IĎVSZP, SPAM alebo SZU v Bratislave, ďalej na PedFUK, LFUK v Bratislave, TU v Trnave, VŠ sv. Alžbety v Bratislave a v nemeckom Weißienfelse a v Piešťanoch na IFBLR Vysokej školy svätého Cyrila a Metoda.

Habilitoval v r. 1996, inauguráciu za mimoriadneho profesora absolvoval v r. 2004 a za riadneho profesora bol vymenovaný prezidentom v r. 2006.
Je autorom viac ako 120 odborných článkov, viac ako 60 odborných prednášok a autorom, resp. spoluautorom 25 odborných medicínskych a štyroch historických kníh.

Mgr. Martinka HLOBEŇOVÁ
pochádza z Hlohovca. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od r. 1996. Problematiku fyzioterapie študovala na SZŠ v Bratislave a na LF UK, kde získala aj magisterský titul. Následne absolvovala u slovenských, českých a anglckých odborníkov minimálne 10 postgraduálnych kurzov. Je spoluautorkou viacerých časopiseckých a knižných publikácií.

Marianka MORAVČÍKOVÁ
diplomovaný fyzioterapeut, pochádza z Michala nad Žitavou. Odbor rehabilitačný pracovník vo verzii diplomovaného fyzioterapeuta absolvovala na SZŠ v Bratislave. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od roku 2003, absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov, spolupracovala pri príprave dvoch knižných publikácií.

Mgr. Alexandra JAĎUTTOVÁ
pochádza z Lučenca. Bakalársky titul vo fyzioterapii získala v Košiciach, v odbore pracuje od r. 2008. Magisterský stupeň v odbore fyzioterapia dosiahla na SZU v Bratislave v r. 2012. Absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov, spolupracovala pri príprave dvoch knižných publikácií.

Bc. Ondrej BEČKA
pochádza z Bratislavy. Maturitou na športovom gymnáziu získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera rýchlostnej kanoistiky II. stupňa, ktorej sa aktívne venoval. V rokoch 2006 – 2010 bol v danej disciplíne reprezentantom SR. Bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia ukončil v roku 2015 na SZU v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni. Absolvoval certifikované kurzy klasickej masáže, športovej masáže a kinesiotapingu.

Kristínka RANTOVÁ
diplomovaný fyzioterapeut – pochádza z Bratislavy. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Bratislave v odbore masér, a potom nadstavbu na SZŠ odbor diplomovaný fyzioterapeut. Momentálne okrem práce na rehabilitácii sa pripravuje na vysokoškolské štúdium.

Mgr. Rastisťo ADÁMIK
pochádza z Dvorníkov, po strednej škole absolvoval bakalárske a magisterské štúdium v odbore fyzioterapeut na SZU