Pracovný tím

Anton GÚTH, prof. , MUDr., CSc.

Narodil sa v Levárkach. Pacientov s ochoreniami chrbtice lieči viac ako 44 rokov. Problematiku chrbtice študoval u slovenských, českých, rakúskych a nemeckých učiteľov. Od r. 1975 sa venuje rehabilitácii ako lekár, a potom ako prednosta prvej Kliniky FBLR v Bratislave, 34 rokov prednáša na ILF, IĎVSZP, SPAM ale200bo SZU v Bratislave, ďalej na PedFUK, LFUK v Bratislave, TU v Trnave, VŠ sv. Alžbety v Bratislave, v nemeckom Weißienfelse a v Piešťanoch na IFBLR Vysokej školy svätého Cyrila a Metoda. Habilitoval v r. 1996, inauguráciu za mimoriadneho profesora absolvoval v r. 2004 a za riadneho profesora bol vymenovaný prezidentom v r. 2006. Je autorom viac ako 150 odborných článkov, viac ako 60 odborných prednášok a autorom, resp. spoluautorom 30 odborných medicínskych a štyroch historických kníh.

Martinka HLOBEŇOVÁ, Mgr.

Pochádza z Hlohovca. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od r. 1996. Problematiku fyzioterapie študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave a na LF UK, kde získala v r. 2009 magisterský titul. Postgraduálne špecializačné štúdium absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v r. 2000. Následne absolvovala u slovenských, českých a anglických odborníkov minimálne 10 postgraduálnych kurzov vrátane Redcordu r. 2008. Je spoluautorkou viacerých časopiseckých a knižných publikácií.

Marianka MORAVČÍKOVÁ, dipl. fyzioterapeut

Pochádza z Michala nad Žitavou. Odbor rehabilitačný pracovník vo verzii diplomovaného fyzioterapeuta absolvovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od roku 2003, absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov. Vedomosti si aj naďalej vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov: kalenetika, Pilates, Kurz plochej nohy, prvý stupeň kurzu Redcord - Neurac systém v r. 2017, spolupracovala pri príprave viacerých knižných publikácií.

Alexandra JAĎUTTOVÁ, Mgr.

Pochádza z Lučenca. Bakalársky titul vo fyzioterapii získala v Košiciach, v odbore pracuje od r. 2008. Magisterský stupeň v odbore fyzioterapia dosiahla na SZU v Bratislave v r. 2012. Absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov, spolupracovala pri príprave viacerých knižných publikácií.

Simon Sperker, dipl. fyzioterapeut

Pochádza z Bratislavy, po štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu vyštudoval odbor diplomovaný fyzioterapeut na strednej zdravotníckej škole v Bratislave v r. 2019. Počas štúdia zbieral skúsenosti skrz Erasmus+ v Taliansku na Sicílii a v Českej republike v kúpeľnom meste - Mariánske Lázne. V najbližšej budúcnosti plánuje ďalšie štúdium na vysokej škole. Vo svojej praxi sa venuje najmä pacientom s vertebrogennymi ochoreniami (ochoreniami chrbtice) kde najčastejšie využíva naštudované prvky z DNS - dynamickej neuromuskularnej stabilizácie. Aktívne sa zúčastňuje na školeniach a kurzoch ako napríklad kurz suchej ihly v r. 2021, kurz SPS - špirálnej stabilizácie A+B v r. 2020. (V r. 2023 - kurz APPP a prvý stupeň Redcord - Neurac systém) Od detstva hral súťažne futbal, neskôr Florbal.

Kristínka RANTOVÁ, dipl. fyzioterapeut

Pochádza z Bratislavy. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Bratislave v odbore masér, a potom nadstavbu na Strednej zdravotníckej škole odbor diplomovaný fyzioterapeut. Momentálne okrem práce na rehabilitácii sa pripravuje na vysokoškolské štúdium. Vedomosti si aj naďalej vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov: v r. 2012 Kurz kineziotapingu talianskych autorov, r. 2013 Kurz manuálnej lymfodrenáže, v r. 2019 absolvovala Kurz Redcordu - Neurac systém u Alici Hamačkovej. Od svojho 4 roka života do 12 rokov navštevovala klasický balet, od 15 roku života do 23 rokov robila súťažne latinsko-americké spoločenské tance. Vo svojej každodennej práci sa venuje predovšetkým funkčným poruchám pohybového aparátu, spolupracovala pri príprave knižnej publikácie o škole chrbtice.

Rastislav ADÁMIK, Mgr.

Pochádza z Dvorníkov (nad Váhom). Štúdium za bakalára absolvoval v r. 2010 na LFUK Bratislava, odbor fyzioterapia. V r. 2012 absolvoval v Rehaspring Čelakovice - kurz Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, tiež absolvoval niekoľko masérskych kurzov.  Odbornú kvalifikáciu ako magister získal na SZU Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva Banská  Bystrica, odbor fyzioterapia. Postgraduálne špecializačné štúdium fyzioterapie absolvoval r. 2017 na Slovenskej zdravotníckej univerzite Bratislava. Vedomosti si vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov - napr. Rehabilitácia u pacientov s vestibulárnymi poruchami a naposledy prvý stupeň kurzu Redcord - Neurac systém v r. 2019.

Danielka MARTIŠOVÁ, dipl. fyzioterapeut

Pochádza z Bratislavy, po ukončení francúzskeho jazykového gymnázia ďalej študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave - odbor diplomovaný fyzioterapeut. Aktívne sa pripravuje na bakalárske štúdium na vysokej škole. Vedomosti si vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov - napr. Kurz Dornovej metódy, absolvuje dlhodobý kurz Spiral dynamik realizovaný v spolupráci so Spiral dynamik Akademia AG Zürich a naposledy prvý stupeň kurzu Redcord - Neurac systém v r. 2019.

Miriama MICHALOVIČOVÁ, Mgr.

Pochádza z Bziniec pod Javorinou. Po absolvovaní Gymnázia M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom realizovala bakalárske štúdium fyzioterapie na Trenčianskej univerzite v r. 2016, je trénerkou I. stupňa v kulturistike, má kurz  Kinesio Tapu, ďalej absolvovala kurzy: základný masérsky, športový masérsky, masérska antistresový, mäkké techniky I. a II., manuálnu lymfodrenáž, kozmetiskú lymfodrenáž a hirudoterapiu. Pracovala ako fyzioterapeut v Sportclinic a v Nemocnici akademika L. Dérera. Aktívne spolupracuje so športovcami ako fyzioterapeut - pre americký futbal a teraz pre hádzanárky v extralige. Zúčastnila sa na Majstrovstvách sveta kadetiek hádzanej v Poľsku r. 2018. Vedomosti si vylepšila ukončením štúdia fyzioterapie na magisterskom stupni Slovenskej zdravotníckej univerzity roku 2021, postgraduálnym štúdiou v Košiciach a absolvovaním špeciálnych kurzov, naposledy prvý stupeň Redcord - Neurac systém v r. 2019.

Marta GÚTHOVÁ, PaedDr., PhD

Pochádza z Trávnice, po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy pracovala ako zdravotná sestra, od r. 1977 študovala PedFUK, na ktorej skončila r. 1982 špeciálnu pedagogiku odbor logopédia, potom pracovala ako učiteľka pre nepočujúce deti a ako logopédka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, doktorkou pedagogiky sa stala r. 1984, následne pracovala ako odborná asistentka do roku 2010 na Katedre logopédie PedFUK, kde získala v roku 2010 titul PhD. Od roku 2014 pracuje ako asistentka v ambulancii  našej Rehabilitácie. Základný kurz pre cvičiteľov Redcord - Neurac absolvovala r. 2018 v Prahe. Je spoluautorkou viacerých časopiseckých a knižných publikácií.

Zuzana VOLKOVÁ, ing.

Pochádza z Levárek, po absolvovaní Strednej elektrotechnickej školy študovala na SVŠT, ktorú ukončila roku 1990 a získala titul ing. Aktívne hrala 4 roky II. ligu vo futbale. Získala trénera I. stupňa pre futbal. Od roku 2017 pracuje ako asistentka v ambulancii Rehabilitácie profesora Gútha. Základný kurz pre cvičiteľov Redcord - Neurac absolvovala r. 2018 v Prahe, spolupracovala pri príprave knižnej publikácie o škole chrbtice.

A tu sme spolu...