Pracovný tím

prof. Anton GÚTH

Narodil sa v Levárkach. Pacientov s ochoreniami chrbtice lieči viac ako 44 rokov. Problematiku chrbtice študoval u slovenských, českých, rakúskych a nemeckých učiteľov.
Od r. 1975 sa venuje rehabilitácii ako lekár, a potom ako prednosta prvej Kliniky FBLR v Bratislave, 34 rokov prednáša na ILF, IĎVSZP, SPAM alebo SZU v Bratislave, ďalej na PedFUK, LFUK v Bratislave, TU v Trnave, VŠ sv. Alžbety v Bratislave, v nemeckom Weißienfelse a v Piešťanoch na IFBLR Vysokej školy svätého Cyrila a Metoda.

Habilitoval v r. 1996, inauguráciu za mimoriadneho profesora absolvoval v r. 2004 a za riadneho profesora bol vymenovaný prezidentom v r. 2006.
Je autorom viac ako 150 odborných článkov, viac ako 60 odborných prednášok a autorom, resp. spoluautorom 30 odborných medicínskych a štyroch historických kníh.

Mgr. Martinka HLOBEŇOVÁ
pochádza z Hlohovca. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od r. 1996. Problematiku fyzioterapie študovala na SZŠ v Bratislave a na LF UK, kde získala aj magisterský titul. Následne absolvovala u slovenských, českých a anglických odborníkov minimálne 10 postgraduálnych kurzov vrátane redcordu r. 2008. Je spoluautorkou viacerých časopiseckých a knižných publikácií.

Marianka MORAVČÍKOVÁ
diplomovaný fyzioterapeut, pochádza z Michala nad Žitavou. Odbor rehabilitačný pracovník vo verzii diplomovaného fyzioterapeuta absolvovala na SZŠ v Bratislave. Rehabilitácii pohybového aparátu sa venuje od roku 2003, absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov, spolupracovala pri príprave dvoch knižných publikácií. Vedomosti si aj naďalej vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov, naposledy prvý stupeň Redcord – Neurac systém v r. 2017, spolupracovala pri príprave viacerých knižných publikácií.

Mgr. Alexandra JAĎUTTOVÁ
pochádza z Lučenca. Bakalársky titul vo fyzioterapii získala v Košiciach, v odbore pracuje od r. 2008. Magisterský stupeň v odbore fyzioterapia dosiahla na SZU v Bratislave v r. 2012. Absolvovala postgraduálne kurzy u slovenských a českých učiteľov, spolupracovala pri príprave viacerých knižných publikácií.

Bc. Ondrej BEČKA
pochádza z Bratislavy. Maturitou na športovom gymnáziu získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera rýchlostnej kanoistiky II. stupňa, ktorej sa aktívne venoval. V rokoch 2006 – 2010 bol v danej disciplíne reprezentantom SR. Bakalárske štúdium v odbore fyzioterapia ukončil v roku 2015 na SZU v Bratislave. Nasledujúce štyri roky pracoval na Klinike FBLR v Bratislave. Magisterský stupeň končí v roku 2019. Realizoval viaceré certifikované kurzy v oblasti fyzioterapie – autoreflexnú terapiu, mobilizačné techniky, kinesiotaping, klasickú a športovú masáž, spolupracoval pri príprave knižnej publikácie o škole chrbtice.

Kristínka RANTOVÁ
diplomovaný fyzioterapeut – pochádza z Bratislavy. Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Bratislave v odbore masér, a potom nadstavbu na SZŠ odbor diplomovaný fyzioterapeut. Momentálne okrem práce na rehabilitácii sa pripravuje na vysokoškolské štúdium. Vedomosti si aj naďalej vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov: v r. 2012 Kurz kineziotapingu talianskych autorov, r. 2013 Kurz manuálnej lymfodrenáže, v r. 2019 absolvovala Kurz redcordu – Neurac systém u Alici Hamačkovej, vo svojej každodennej práci sa venuje predovšetkým funkčným poruchám pohybového aparátu, spolupracovala pri príprave knižnej publikácie o škole chrbtice.

Mgr. Rastisťo ADÁMIK

Pochádza z Dvorníkov (nad Váhom). Štúdium za bakalára absolvoval na LFUK Bratislava, odbor fyzioterapia. V r. 2012 absolvoval v Rehaspring Čelakovice – kurz Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie, tiež absolvoval niekoľko masérskych kurzov.  Odbornú kvalifikáciu ako magister získal na SZU Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva Banská  Bystrica, odbor fyzioterapia. Postgraduálne špecializačné štúdium fyzioterapie absolvoval r. 2017 na SZU Bratislava. Vedomosti si vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov, naposledy prvý stupeň Redcord – Neurac systém v r. 2019.

Daniela MARTIŠOVÁ

pochádza z Bratislavy, po ukončení jazykového gymnázia ďalej študovala na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave – odbor diplomovaný fyzioterapeut. Zaujíma sa o štúdium na vysokej škole. Vedomosti si vylepšuje absolvovaním špeciálnych kurzov, naposledy prvý stupeň Redcord – Neurac systém v r. 2019.

Miriama MICHALOVIČOVÁ

Pochádza z Bziniec pod Javorinou. Po absolvovaní Gymnázia M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom realizovala bakalárske štúdium fyzioterapie na Trenčianskej univerzite, je trénerkou I. stupňa v kulturistike, má kurz  Kinesio Tapu, ďalej absolvovala kurzy: základný masérsky, športový masérsky, masérska antistresový, mäkké techniky I. a II., manuálnu lymfodrenáž, kozmetiskú lymfodrenáž a hirudoterapiu. Pracovala ako fyzioterapeut v Sportclinic a v Nemocnici akademika L. Dérera. Vedomosti si aj naďalej vylepšuje štúdiom fyzioterapie na magisterskom stupni a absolvovaním špeciálnych kurzov, naposledy prvý stupeň Redcord – Neurac systém v r. 2019.

Marta GÚTHOVÁ

Pochádza z Trávnice, po absolvovani SZŠ r. 1975 študovala PedFUK, na ktorej skončila r. 1982 špeciálnu pedagogiku, pracovala ako učiteľka pre nepočujúce deti a ako logopédka pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, doktorkou pedagogiky sa stala r. 1984, následne pracovala ako odborná asistentka do r. 2010 na Katedre logopédie PedFUK, kde získala r. 2010 PhD. Od r. 2014 pracuje ako asistentka v ambulancii Rehabilitácie. Základný kurz pre cvičiteľov Redcord – Neurac absolvovala r. 2018 v Prahe. Je spoluautorkou viacerých časopiseckých a knižných publikácií.

Zuzana VOLKOVÁ

Pochádza z Levárek, po absolvovaní Strednej elektrotechnickej školy študovala na SVŠT, kde získala titul ing. Od r. 2017 pracuje ako asistentka v ambulancii Rehabilitácie profesora Gútha. Základný kurz pre cvičiteľov Redcord – Neurac absolvovala r. 2018 v Prahe, spolupracovala pri príprave knižnej publikácie o škole chrbtice.